POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument przedstawia politykę dotyczącą poufności danych osobowych stosowaną przez firmę Fami S.r.l., spółkę zarządzającą treścią witryny internetowej www.storevan.com (dalej „Witryny”). Ma ona na celu opisanie metod zarządzania przetwarzaniem danych osobowych, które mogą być zebrane od Osób Odwiedzających stronę – podmiotów, które jedynie przeglądają strony tworzące Witrynę, lub od Użytkowników – podmiotów, które korzystają z usług świadczonych przez firmę Fami S.r.l. za pośrednictwem Witryny.

Niniejsza polityka prywatności ma na celu uwzględnienie treści tzw. Kodeksu ochrony danych osobowych (D.Lgs 196/2003).

Należy pamiętać, że informacje te nie dotyczą witryn internetowych innych niż Witryna, do których można uzyskać dostęp poprzez złącza (linki) znajdujące się na Witrynie. Zaleca się, aby Osoby Odwiedzające i Użytkownicy, którzy łączą się z tymi witrynami, zapoznali się z ich sekcjami poświęconymi poufności.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku odwiedzin na naszej witrynie internetowej, oraz wszelkich innych danych wykorzystywanych do świadczenia ewentualnych usług, jest spółka Fami S.r.l. z siedzibą pod adresem via Stazione Rossano 13 – 36027 Rosà (VI).

PRAWA PODMIOTU DANYCH – PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH
Podmioty, których dane osobowe dotyczą, mają prawo w każdej chwili uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku istnienia takich danych oraz poznać ich treść i pochodzenie, zweryfikować ich prawidłowość lub zażądać ich uzupełnienia, aktualizacji lub sprostowania. Podmioty, których dane osobowe dotyczą, mają również prawo do żądania usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu z uzasadnionych przyczyn. Odpowiednie wnioski należy kierować do Fami S.r.l. z siedzibą pod adresem via Stazione Rossano 13 – 36027 Rosà (VI), lub za pośrednictwem sekcji „kontakt”. W celu ułatwienia możliwości usunięcia danych Użytkownika/Osoby Odwiedzającej, Witryna, tam, gdzie to możliwe, pozwala na szybkie skorzystanie z tego prawa, tak jak w przypadku systemu Newsletterów.
Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych mogą być przesyłane na adres certyfikowanej poczty elektronicznej spółki Fami S.r.l., tj. na adres privacy@famispa.it.

MIEJSCE I CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzanie danych gromadzonych przez Witrynę odbywa się w siedzibie spółki Fami S.r.l. (podanej powyżej) i jest powierzane wyłącznie pracownikom lub współpracownikom spółki Fami S.r.l. wyznaczonym specjalnie do tych zadań. Dane osobowe podane przez Odwiedzających i/lub Użytkowników, którzy składają wnioski o udzielenie informacji, są wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania żądanej usługi lub świadczenia i nie są ujawniane osobom trzecim, chyba że ujawnienie jest wymagane przez prawo lub jest absolutnie niezbędne do wykonania żądań. Żadne dane pochodzące ze świadczonych usług nie są przekazywane ani rozpowszechniane osobom trzecim niezwiązanym ze spółką Fami S.r.l.
Usługa Newsletter do celów informacyjnych, marketingowych, doradczych, promocji zakupu lub sprzedaży oraz badań rynku.

GROMADZENIE DANYCH
Wszelkie dane wysyłane przez Użytkowników/Odwiedzających w obrębie Witryny w celu uzyskania dostępu do jej usług, tj. przeglądania niektórych jej treści lub wysyłania zapytań pocztą elektroniczną, będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub kontynuowania świadczenia usługi zgodnie z normalnymi standardami handlowymi wymaganymi przez takie usługi. Dane dostarczone przez Użytkowników/Odwiedzających będą przekazywane podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do spełnienia żądań samych Użytkowników/Odwiedzających.
Użytkownikom/Odwiedzającym zalecamy, aby przy wypełnianiu pól przesyłania danych ograniczali się do przesyłania tylko i wyłącznie żądanych informacji i nie wysyłali innych (np. nazwisk lub danych osobowych, o które nie proszono, nawet jeśli należą one do osób trzecich).
Jeśli Użytkownicy/Odwiedzający dobrowolnie podadzą informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub należące do osób trzecich (bez uprzedniej zgody tych ostatnich), spółka Fami S.r.l. obciąży stronę wysyłającą odpowiedzialnością za wszelkie szkody, jakie spółka może ponieść z tytułu przetwarzania danych, które nie zostały przesłane przez prawowitego właściciela.

POZYSKIWANIE DANYCH KOMPUTEROWYCH
Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi Witryny gromadzą, w trakcie jej normalnego użytkowania, niektóre dane osobowe, których transmisja jest wymagana przez protokoły komunikacyjne sieci internetowej. Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi podmiotami danych, ale ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi będącymi w posiadaniu podmiotów trzecich, umożliwić identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, godzinę wysłania żądania, sposób składania żądania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego jako odpowiedź, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi wysłanej przez serwer (pomyślne wysłanie, błąd, itp.) oraz inne parametry dotyczące typu systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny oraz sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania i są usuwane natychmiast po przetworzeniu.

FAKULTATYWNE PRZEKAZYWANIE DANYCH
Oprócz wymienionych danych komputerowych, użytkownik ma możliwość przekazania danych osobowych, aby zażądać wysłania materiałów informacyjnych lub innych rodzajów usług oferowanych przez Fami S.r.l. Nieprzekazanie ich może oczywiście uniemożliwić uzyskanie żądanej usługi, ponieważ Witryna nie może świadczyć usług na rzecz anonimowych podmiotów.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej lub przy użyciu narzędzi automatycznych przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. Aby zapobiec utracie danych, ich nielegalnemu lub nieprawidłowemu wykorzystaniu i nieupoważnionemu dostępowi, stosuje się specjalne środki bezpieczeństwa.

WNIOSKI – SKARGI
Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres privacy@famispa.it, bez potrzeby stosowania szczególnych sformułowań.
Informujemy także, że Użytkownicy/Odwiedzający mogą zawsze skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (http://www.garanteprivacy.it/) w celu złożenia skargi związanej z wszelkimi działaniami uznanymi za naruszające politykę prywatności.


Cookie Warunki korzystania z witryny