WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

1. Wstęp
Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) regulują główne zasady bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z witryny internetowej („Witryny”), z którą się Państwo łączycie. Niniejsze Warunki użytkowania zostały wydane przez spółkę Fami S.r.l., via Stazione Rossano 13 – 36027 Rosà (VI), telefon +39 0424 585455, Nr VAT/Kod podatkowy/Nr Rejestru Przedsiębiorstw 03498610249. Spółka Fami S.r.l. może zmienić Warunki w dowolnym momencie poprzez aktualizację niniejszego dokumentu.

2. Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej
2.1 O ile na Witrynie nie zamieszczono informacji stanowiących inaczej, prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów znajdujących się na Witrynie (w tym, bez jakichkolwiek ograniczeń, do informacji, tekstów, fotografii, obrazów graficznych, klipów audio i wideo, designu, grafiki, logo, symboli, nazw, oficjalnych nazw produktów i nazw firm, jak również oprogramowania w niej zawartego) są własnością spółki Fami S.r.l. lub jej licencjobiorców. Podobnie znaki towarowe, logo lub znaki usługowe znajdujące się na Witrynie („Znaki”) są zarejestrowane przez spółkę Fami S.r.l. lub jej licencjobiorców lub są znakami przemysłowymi, do których spółka Fami S.r.l. lub jej licencjobiorcy mają uzasadnione prawa własności przemysłowej. Żadna z treści niniejszej Witryny nie może być interpretowana jako udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania Znaków jakiemukolwiek użytkownikowi lub odwiedzającemu.
2.2 Nie można nabywać praw do Witryny poprzez przeglądanie jej stron lub korzystanie z usług świadczonych przez Witrynę. Informacje z niniejszej witryny internetowej można pobierać, przeglądać lub drukować wyłącznie w celu zgodnego z prawem, osobistego i niekomercyjnego użytku pod warunkiem, że:
2.2.1 dokumenty znajdujące się na Witrynie lub związana nimi grafika nie zostaną w żaden sposób zmienione;
2.2.2 grafika zamieszczona na Witrynie nie będzie używania w oderwaniu od przypisanego do niej tekstu;
2.2.3 wszystkie powiadomienia na temat praw autorskich lub wszelkich innych praw wyłącznej własności zawarte w pobranych informacjach będą zachowane i reprodukowane.
2.3 Użytkownikom zabrania się rozpowszechniania, modyfikowania, przesyłania, ponownego wykorzystywania, ponownego wprowadzania lub wykorzystywania zawartości niniejszej Witryny do celów publicznych, wliczając w to teksty, obrazy, dźwięki i filmy bez pisemnej zgody spółki Fami S.r.l. Spółka Fami S.r.l. nie gwarantuje ani nie oświadcza, że wykorzystanie przez użytkowników informacji pojawiających się na tej Witrynie nie stanowi naruszenia praw osób trzecich.
2.4 Korzystanie przez użytkowników z materiałów zamieszczonych w Witrynie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Warunkach lub na podstawie wyraźnego pisemnego upoważnienia właściciela, jest surowo zabronione.
2.5 Bez uszczerbku dla pkt 2.2, żadna część niniejszej Witryny internetowej nie może być reprodukowana lub zapisywana w innej witrynie internetowej ani włączona do publicznego lub prywatnego systemu lub usługi wyszukiwania danych bez uprzedniej pisemnej zgody spółki Fami S.r.l.

3. Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności
3.1 Chociaż spółka Fami S.r.l. robi wszystko, co w jej mocy, aby zamieszczać dokładne i aktualne informacje na niniejszej Witrynie, nie gwarantuje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność i kompletność publikowanych na niej informacji. W zakresie dozwolonym przez prawo, spółka Fami S.r.l. zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności lub zobowiązań o jakimkolwiek charakterze wynikających z lub w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem z niniejszej Witryny internetowej. W szczególności spółka Fami S.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność, adekwatność, aktualizację ani kompletność informacji zawartych na niniejszej Witrynie.
3.2 Spółka Fami S.r.l. nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań za szkody lub wirusy, które mogą zainfekować komputery lub inne urządzenia użytkowników w związku z ich dostępem do Witryny, jej użytkowaniem lub przeglądaniem jej stron lub w związku z pobraniem z Witryny materiałów, danych, tekstów, obrazów, plików wideo lub audio.
3.3 Spółka Fami S.r.l. zastrzega sobie prawo do przerwania lub zawieszenia, nawet bez uprzedzenia, jednej lub wszystkich funkcji Witryny. Spółka Fami S.r.l. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju za ewentualne przerwanie lub zawieszenie jednej lub wszystkich funkcji Witryny, niezależnie od tego, czy jest to konsekwencją działań lub zaniechań firmy Fami S.r.l. lub podmiotów trzecich.
3.4. Materiały zamieszczone na niniejszej Witrynie, w tym informacje, mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Spółka Fami S.r.l. zastrzega sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, zmian, poprawek i/lub ulepszeń w tych materiałach (w tym informacjach) oraz w produktach i programach opisanych w tych informacjach.

4. Materiały i zachowanie użytkowników
4.1 Bez uszczerbku dla postanowień Polityki Prywatności (Privacy Policy) spółki Fami Srl, wszelkie wiadomości lub materiały przesyłane do Witryny internetowej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w tym dane, pytania, uwagi, sugestie lub podobne, są i będą uważane za jawne i niewyłączne. Wszelkie wiadomości lub materiały przekazywane lub zamieszczane przez użytkowników stają się własnością firmy Fami S.r.l. i mogą być wykorzystywane w dowolnym celu, w tym między innymi do powielania, rozpowszechniania, transmisji, publikacji, nadawania programów radiowych i telewizyjnych oraz zamieszczania ogłoszeń/komunikatów. Ponadto Fami S.r.l. może swobodnie wykorzystywać pomysły, koncepcje, techniki lub know-how zawarte w wiadomościach wysyłanych przez użytkowników do Witryny w dowolnym celu, w tym, na przykład, w celu opracowania, wyprodukowania i wprowadzenia do obrotu produktów przy wykorzystaniu tych informacji.
4.2 Użytkownicy nie mogą wprowadzać na Witrynę ani przesyłać do niej lub z niej materiałów:
4.2.1 które są zastraszające, zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, wichrzycielskie, obraźliwe, pornograficzne, agresywne, mogące podżegać do jakiejkolwiek formy nienawiści, dyskryminujące, grożące, skandaliczne, prowokujące, bluźniercze, naruszające prywatność i poufność lub mogą powodować dyskomfort lub niepokój lub zakłócać spokój;
4.2.2 w odniesieniu do których nie uzyskano wszystkich niezbędnych licencji lub zezwoleń;
4.2.3 które stanowią lub zachęcają do czynów mogących stanowić przestępstwo, prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób naruszać prawo lub prawa osób trzecich w jakimkolwiek kraju na świecie;
4.2.4 które mogą spowodować szkody techniczne (np. wirusy komputerowe, bomby logiczne, Trojan horses („konie trojańskie”), worms („robaki komputerowe”), szkodliwe komponenty, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie lub szkodliwe dane).
4.3 Spółka Fami S.r.l. będzie w pełni współpracować z wszelkimi organami bezpieczeństwa publicznego lub stosować się do wszelkich nakazów sądowych, które wymagają lub nakazują ujawnienie tożsamości lub miejsca pochodzenia osób wprowadzających szkodliwe materiały.

5. Linki do i z innych witryn internetowych
5.1 Spółka Fami S.r.l. nie sprawuje żadnej kontroli nad witrynami, z którymi połączona jest niniejsza Witryna ani nie daje żadnej gwarancji co do ich zawartości. Żadna z tych witryn nie została też poddana weryfikacji ze strony spółki Fami S.r.l. W związku z powyższym użytkownicy muszą być świadomi, że Fami S.r.l. nie ponosi odpowiedzialności za to, co znajduje się na witrynach zewnętrznych w stosunku do niniejszej Witryny ani na jakiejkolwiek innej witrynie, z którą niniejsza Witryna jest połączona. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dostęp do stron internetowych znajdujących się poza Witryną oraz do linków odsyłających do stron podmiotów trzecich.
5.2 Połączenie z niniejszą Witryną ze stron zewnętrznych w stosunku do niniejszej Witryny lub z innych witryn odbywa się na ryzyko użytkowników. Korzystając z tych linków, użytkownicy oświadczają, że są świadomi, iż będą miały zastosowanie informacja prawna i polityka prywatności Witryny, z którą się łączą, i że mogą się one różnić od informacji i polityki prywatności spółki Fami S.r.l.
5.3 Użytkownicy nie mogą korzystać z techniki ramek ani hotlinków ani też w żaden inny sposób włączać części Witryny do innych witryn;

6. Dostęp do serwisu
6.1 Chociaż Fami S.r.l. zobowiązuje się do zagwarantowania dostępności Witryny przez 24 godziny na dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Witryna okaże się niedostępna o określonej porze lub przez określony czas.
6.2 Dostęp do tej Witryny może zostać czasowo zawieszony bez uprzedzenia w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy albo z przyczyn niezależnych od spółki Fami S.r.l.


Polityka prywatności Cookie