OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Definicje

1.1 W kontekście niniejszych Warunków podane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

a) Sprzedający: Fami S.r.l.
b) Nabywca: dowolna spółka, instytucja, instytucja prawna, dokonująca zakupu Produktów Sprzedającego;
c) Produkt/y: wytworzony towar, zmontowany i/ lub wprowadzany do obrotu przez Sprzedającego;
d) Zamówienie: każda propozycja zakupu Produktów przesłana przez Nabywcę do Sprzedającego;
e) Potwierdzenie zamówienia: pisemne przyjęcie Zamówienia przez Sprzedającego;
f) Umowa: sprzedaż zawarta między Sprzedającym a Nabywcą po otrzymaniu przez Nabywcę Potwierdzenia Zamówienia.
g) Strony: Sprzedający i Nabywca łącznie;
h) Znaki towarowe: wszystkie znaki towarowe, których właścicielem lub licencjobiorcą jest Sprzedający;
i) Prawa własności intelektualnej: wszystkie prawa własności intelektualnej i/ lub przemysłowej spółki Fami S.r.l., w tym, bez jakiegokolwiek ograniczenia prawa dotyczące a: patentów na wynalazki, wzorów lub modeli, wzorów użytkowych, znaków towarowych, know-how, specyfikacji technicznych, danych, oprogramowania, niezależnie od tego, czy prawa te są zarejestrowane, a także wszelkie wnioski lub rejestracje dotyczące takich praw i wszelkich innych praw lub form ochrony o podobnym charakterze lub o równoważnym skutku.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejsze Ogóle warunki sprzedaży (w dalszym ciągu „Warunki”) stanowią integralną część Umów zawieranych między Sprzedającym a Nabywcą w sprawie dostawy Produktów.

2.2 Warunki mają zastosowanie między Fami S.r.l. (w dalszym ciągu “Fami”) a Nabywcą, bez konieczności wyraźnego odwoływania się do nich lub zawierania porozumienia w tym względzie. Każde inne warunki czy terminy mogą znaleźć zastosowanie wyłącznie za pisemnym potwierdzeniem Sprzedającego.

2.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikowania, uzupełniania lub usuwania dowolnego postanowienia niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży, w dowolnym momencie, informując o tym również za pośrednictwem przeznaczonej do tego strony na witrynie internetowej firmy, przy czym uważa się za dorozumiane, że takie uzupełnienia, zmiany czy wykreślenia będą miały zastosowanie do wszystkich transakcji Sprzedaży dokonanych od 15 dnia po powiadomieniu Nabywcy o nowych Warunkach sprzedaży (poprzez opublikowanie na witrynie internetowej lub poprzez wysyłkę newslettera lub każdej innej korespondencji przesłanej w formie pisemnej).

2.4 Wszelkie odniesienie do pojęć handlowych (jak EXW, DPA, DPU, DDP itp.) należy traktować jako odwołanie do warunków Incoterms® Międzynarodowej Izby Handlowej, w brzmieniu obowiązującym z datą zawarcia Umowy.

3. Zakres stosowania

3.1 Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży (w dalszej części „Warunki”) mają zastosowanie do wszystkich Umów (czy to zawartych telefonicznie, faksem, drogą mailową czy taż za pośrednictwem witryny internetowej), o ile Strony nie uchyliły ich w formie pisemnej, i stanowią integralną oraz zasadniczą część każdego Zamówienia, Potwierdzenia zamówienia, nawet jeśli nie zostały wyraźnie przytoczone.

3.2 Nabywca nie może powoływać się na warunki ani proponować warunków innych niż niniejsze Warunki. W związku z tym są całkowicie nieskutecznie ewentualne warunki określone pisemnie przez Nabywcę w Zamówieniu ani na żadnym innym etapie negocjacji umownych, jak również w następstwie Potwierdzenia zamówienia, a także nie mają zastosowania ewentualne ogólne warunki zakupu określone przez Nabywcę. Wszelkie warunki w formie pisemnej czy ustnej, przesłane przez współpracowników, pracowników, agentów lub przedstawicieli Sprzedającego nie mają żadnej wartości, o ile nie uwzględniono ich w tekście Potwierdzenia zamówienia lub nie zostały potwierdzone pisemnie przez Sprzedającego. W tym rozumieniu realizacja Zamówienia przez Fami, choćby częściowa, lub jakiekolwiek działania ze strony firmy w stosunku do Nabywcy nie oznaczają i nie mogą być interpretowane jako dorozumiana zgodna na jakiekolwiek ogóle warunki umowne, niepodpisane wyraźnie przez spółkę Fami.

3.3 Warunki obowiązują wyłącznie w relacjach na mocy umowy zawartej między Fami a profesjonalnymi podmiotami, dla których nie ma żadnego zastosowania Rozp. z mocą ustawy z 6 września 2005 roku, nr 206 (Kodeks konsumenta) z późniejszymi zmianami.

4. Oferty i zamówienia

4.1 Ofert Sprzedającego nie należy traktować jako wiążące. Wskazówki zawarte w katalogach, prospektach i cennikach nie zobowiązują Sprzedającego, który zastrzega sobie prawo do wnoszenia dowolnych zmian do Produktów i ich cen, w związku z czym Sprzedający uznaje, że wiążąca jest wyłącznie treść Potwierdzenia zamówienia.

4.2 Każde Zamówienie przesyłane przez Nabywcę, czy to bezpośrednio do Fami, czy za pośrednictwem agentów bądź przedstawicieli Sprzedającego, należy rozumieć jako nieodwołalną propozycję zakupu, skuteczną przez 30 (trzydzieści) dni, licząc od daty jego prawidłowego otrzymania przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem wyraźnego odstępstwa od tej zasady, wyraźnie zaznaczanego dla każdego pojedynczego przypadku.

4.3 Przesłanie Zamówienia przez Nabywcę oznacza, że w pełni zapoznał się on i zna treść niniejszych Warunków, które uznaje się za w pełni zaakceptowane przez Nabywcę, bez ograniczeń i zastrzeżeń.

4.4. Zamówienia i ewentualne zmiany do Zamówień złożonych ustnie lub telefonicznie wymagają pisemnego potwierdzenia przez Nabywcę. W przeciwnym razie Sprzedający nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub potencjalne nieporozumienia.

4.5 Sprzedający wyraźnie zastrzega sobie prawo do oceny każdego Zamówienia bez obowiązku jego przyjęcia.

4.6 Zamówienia przyjęte prawidłowo prze Sprzedającego poprzez Potwierdzenie zamówienia nie mogą być anulowane przez Kupującego bez pisemnej zgody Sprzedającego.

5. Zawieranie umowy

5.1 Umowę można uznać za zawartą wyłącznie po przesłaniu Potwierdzenia zamówienia przez Fami (drogą mailową, faksem lub innymi równoważnymi środkami telematycznymi), w odniesieniu do każdego pojedynczego zamówienia. Bezwzględnie wystawienie faktury przez Sprzedającego lub realizacja Zamówienia przez Sprzedającego jest równoznaczne z potwierdzeniem.

5.2 Jeżeli Potwierdzenie zamówienia zawiera dodatkową treść, ograniczenia lub inne zmiany w stosunku do Zamówienia, uznaje się, że Nabywca wyraża na nie swoją dorozumianą zgodę, o ile nie przedłoży Sprzedającemu pisemnych zastrzeżeń w ciągu 2 dni roboczych od jego otrzymania.

5.3 Zmiany i uzupełnienia wnioskowane przez Nabywcę po zawarciu Umowy nie są skuteczne, jeżeli nie zostaną pisemnie zatwierdzone przez Sprzedającego wraz z ewentualnym określeniem nowych warunków dostawy, ceny oraz sposobu płatności.

5.4 Wszystkie Umowy zawsze uznaje się za zawarte w siedzibie prawnej Fami S.r.l., we Włoszech, 36027 Rosà (Vi), Via Stazione Rossano n. 13

6. Ceny

6.1. Ceny Produktów to ceny podane w cenniku Sprzedawcy, obowiązującym w momencie zawarcia Zamówienia, lub jeśli Produkt nie jest wprowadzony do cennika lub jeśli cennik nie jest dostępny, obowiązują ceny podane w Potwierdzeniu zamówienia.

6.2 Ceny Produktów zostaną podane w Potwierdzeniu zamówienia i, o ile nie ustalono inaczej, są to ceny za towar dostarczony do fabryki (EXW). Ceny te, o ile nie podano inaczej w Potwierdzeniu zamówienia, nie obejmują kosztów i opłat za opakowania specjalne, wysyłki, ubezpieczenia i transportu z pomieszczeń Sprzedawcy, wszelkich kosztów, opłat lub podatków związanych ze sprzedażą Produktów, w tym kosztów wszelkich formalności celnych (na przykład: cło, opłaty i inne koszty z tytułu eksportu Produktów) i ponosi je Nabywca.

6.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do korekty ceny w przypadku zmiany (a) w Umowie, wprowadzonej na wniosek Nabywcy po zawarciu Umowy i jej zatwierdzeniu przez Sprzedającego oraz (b) rodzaju dostawy, materiału lub realizacji Produktów na skutek niepełnych lub nieprawidłowych informacji i/ lub dokumentacji dostarczonych przez Nabywcę.

7. Terminy płatności

7.1. W momencie zawarcia umowy Sprzedający może zażądać od Nabywcy wpłaty kaucji tytułem potwierdzenia, w wysokości 30% wartości dostawy. Niemniej jednak Strony mogą ustalić wpłatę kaucji potwierdzającej w innej wysokości, po wcześniejszym pisemnym porozumieniu w Umowie.

7.2 W razie braku wpłaty kaucji potwierdzającej, tam gdzie jest przewidziana, Umowę uznaje się za rozwiązaną ipso iure, a Sprzedający może wnieść o zapłatę kwot narosłych do tej chwili, jak również o zadośćuczynienie za wszystkie szkody majątkowe i niemajątkowe, jak również pokrycie poniesionych ewentualnie kosztów, w tym prawnych.

7.3 Jeżeli w Umowie nie zostaną uściślone warunki płatności, należy jej dokonać w ciągu 30 dni od daty faktury z końcem miesiąca, przelewem bankowym. Płatność uznaje się za dokonaną wraz z wejściem sumy do dyspozycji Sprzedawcy w jego Banku we Włoszech. Jeżeli Strony ustalą płatność z góry, bez dalszych wskazówek, przyjmuje się, że płatność z góry dotyczy całej ceny Produktów objętych dostawą. W przypadku dostawy podzielonej na kilka części, nabywca musi dla każdej z nich przelać kwotę odpowiadającą dostarczonemu towarowi, o ile nie zawarto u Umowie innych ustaleń pisemnych.

7.4 Płatności należy dokonywać w ustalonej walucie, a ewentualne koszty lub opłaty bankowe z tytułu płatności w całości będą ponoszone przez Nabywcę.

7.5 W razie braku płatności lub jej opóźnienia, nawet częściowego, ze strony Nabywcy, Sprzedający, z zastrzeżeniem wszystkich innych przysługujących mu praw, będzie mógł zawiesić dostawy, nawet te, do których byłby zobowiązany z tytułu innych umów i wystąpić o niezwłoczną, pełną płatność za cały zamówiony towar, jak również odroczyć własne dostawy na czas równy czasowi opóźnienia w płatnościach, bez względu na kwotę, do czasu uregulowania należności wraz z odpowiednimi odsetkami karnymi.

7.6 Z tytułu braku płatności oraz opóźnień Sprzedający ma prawo do uznania i zapłaty na jego rzecz odsetek karnych, na mocy Rozp. z mocą ustawy 231/2002, wraz z kosztami, również prawnymi, jakie mogłyby okazać się niezbędne celem wyegzekwowania kwot należnych z dowolnego tytułu Sprzedającemu.

7.7 Brak płatności nawet jednej faktury daje Sprzedającemu prawo do rozwiązania wszelkich bieżących Umów zawartych z Nabywcą, na mocy 1456 kodeksu cywilnego i do wstrzymania realizacji oraz dostaw wszelkich zamówień w toku realizacji, z zastrzeżeniem prawa do wszelkich dalszych form zadośćuczynienia za szkody wynikłe na skutek niedopełnienia lub opóźnienia ze strony Nabywcy. Ewentualne opóźnienia w realizacji Zamówień lub dostaw, spowodowane wcześniejszym wstrzymaniem produkcji w następstwie braku płatności ze strony Nabywcy, nie będą uznawane za niedopełnienie ze strony Sprzedającego.

7.8 Wszelkie reklamacje lub zastrzeżenia nie dają Nabywcy prawa do zwieszenia lub opóźnienia płatności.

8. Warunki dostawy

8.1. Termin dostawy zostanie podany w Potwierdzeniu zamówienia i, o ile nie dojdzie do innych ustaleń, jest rozumiany na warunkach ex-works (EXW) w zakładzie produkcyjnym Sprzedającego. O ile jest taka potrzeba i zostało to wyraźnie ustalone na piśmie w Umowie, Fami zajmie się transportem Produktów, przy czym odpowiedzialność, koszt i opłaty pozostają po stronie Nabywcy. Ewentualne opłaty transportowe poniesie Nabywca i nie będzie to w żaden sposób wpływać na odpowiedzialność za ryzyko z tytułu wysyłki, które pozostaje po stronie Nabywcy, najpóźniej od momentu dostarczenia Produktów do pierwszego przewoźnika.

8.2. Dostawa Produktów będzie musiała odbyć się w terminie wskazanym w Umowie, wyrażonym w dniach roboczych, dodatkowo z uściśleniem, że terminy dostawy mają charakter czysto orientacyjny i nie są terminami bezwzględnymi, a także, jakkolwiek, nie obejmują czasu transportu. W związku z tym Sprzedający nie będzie odpowiadał za opóźnienie dostawy, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny.

8.3. Jeżeli Nabywca wystąpi do Sprzedającego z prośbą o zmianę terminu dostawy, będzie musiał sformułować ją w formie pisemnej i jakkolwiek dokonać rozliczenia dostawy w terminach podanych w artykule 7 niniejszych Warunków. Wyłączeniu podlegają jedynie koszty ewentualnej ochrony, dostawy, montażu, demontażu i instalacji, które należy rozliczyć do dnia nowej ustalonej dostawy.

8.4. Od momentu otrzymania powiadomienia o gotowym towarze Nabywca musi odebrać towar w ciągu maksymalnie 10 (dziesięciu) dni. W razie niedotrzymania takiego terminu, Produkty będą mogły być przechowywane na zewnątrz budynków, a Sprzedający zostanie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, wszelkie gwarancje utracą swoją moc, a Nabywca będzie obciążony kosztami przemieszczania i magazynowania, a także wszelkimi innymi wydatkami poniesionymi prze Sprzedającego, który zastrzega sobie również prawo do powierzenia magazynowania towarów na koszt Nabywcy.

8.5 W ciągu 10 (dziesięciu) dni od powiadomienia o gotowym towarze Sprzedający będzie miał prawo do wystawienia faktury.

8.6 W przypadku opóźnienia w odbiorze gotowego towaru, z jakiegokolwiek powodu, niezależnego od Sprzedającego, dostawę uznaje się za zrealizowaną po upływie dziesięciu dni od przekazania powiadomienia o gotowym towarze. W takim przypadku Sprzedający będzie miał prawo do wystawienia faktury i zgłoszenia niedopełnienia ustalonych warunków płatności oraz będzie mógł zrealizować pakowanie, transport i przechowywanie towaru na koszt Nabywcy, z zastrzeżeniem prawa do odszkodowania za ewentualnie poniesione straty, również na skutek magazynowania, przechowywania i składowania towaru.

9. Gwarancja i reklamacje

9.1. Szczegółowe warunki Gwarancji oferowanej przez Sprzedającego znajdują się w dokumencie Ogólne warunki gwarancji, dostępnej na stronie internetowej www.famispa.com i, wyłącznie w odniesieniu do Produktów ze znakiem towarowym Store Van, w dokumencie Ogólne warunki gwarancji, dostępnym na stronie www.storevan.com.

9.2 W momencie przyjęcia dostawy Produktów Nabywca jest zobowiązany przejrzeć Produkty w obecności przewoźnika odpowiedzialnego za dostawę, aby sprawdzić czy nie występują ewentualne wady widoczne z zewnątrz (na przykład ilość, opakowanie Produktów, zgodność Produktów z treścią Potwierdzenia zamówienia).

9.3 Ewentualne reklamacje dotyczące stanu opakowania, ilości, liczby lub cech zewnętrznych Produktów (braków i wad nieukrytych, widocznych z zewnątrz) Kupujący musi wpisywać na dokumencie dostawy, podpisując DDT, z dopiskiem “zastrzeżenie”. W nieprzekraczalnym terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty otrzymania Produktów Kupujący musi przesłać do Sprzedawcy, w formie wiadomości pocztą elektroniczną na adres assistance@famispa.it, kopię dokumentu dostawy wraz z odpowiednim materiałem zdjęciowym, dostarczając szczegółowych informacji na temat stanu Produktów oraz charakteru stwierdzonych wad.

9.4 Z zastrzeżeniem czasu trwania Gwarancji oferowanej przez Sprzedawcę, ewentualne reklamacje dotyczące wad niemożliwych do stwierdzenia na drodze szczegółowej kontroli w momencie przyjęcia dostawy Produktów (braki i wady ukryte) należy przekazywać do wiadomości Sprzedającego, pod rygorem upływu terminu, w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od wykrycia wady, wiadomością przesłaną certyfikowaną pocztą elektroniczną, na adres pec@pec.famispa.it, podając kod produktu, partię (jeśli została oznaczona), datę dostawy oraz rodzaj wady.

9.5 Każdy Produkt, dla którego nie zgłoszono reklamacji zgodnie z procedurami i terminami podanymi powyżej, uznaje się za zaakceptowany i przyjęty przez Nabywcę.

9.6 W żadnym przypadku agenci, klienci czy pośrednicy Sprzedającego nie są umocowani do jego reprezentowania ani przyjmowania w jego imieniu zobowiązań wobec Nabywcy czy innych osób trzecich. W związku z tym każde zawiadomienie dotyczące braków i wad w Produktach będzie nieważne i nieskuteczne, jeżeli zostanie złożone u agentów, klientów czy pośredników Sprzedającego lub formie czy w trybie niezgodnym z podanym powyżej.

10. Zastrzeżenie własności

10.1 Produkty pozostają własnością Sprzedającego do dania, w którym Nabywca nie dokona płatności całej ich ceny oraz wszystkich kwot należnych Sprzedającemu.

10.2 Jeżeli w kraju, w którym Nabywca ma swoją siedzibę, dla ważności zastrzeżenia własności na rzecz Sprzedającego wymagane jest dopełnienie formalności administracyjnych lub prawnych, takich jak na przykład wpisanie Produktów do rejestrów publicznych lub umieszczenie na nich specjalnych plomb, Nabywca zobowiązuje się niniejszym do współpracy ze Sprzedającym w celu zrealizowania takich czynności niezbędnych do uzyskania przez Sprzedawcę ważnego prawa, także w odniesieniu do ewentualnych osób trzecich, w związku z zastrzeżeniem własności.

11. Siła wyższa

11.1 Zarówno Nabywca, jak i Fami mogą zawiesić realizację swoich zobowiązań umownych, jeżeli taka realizacja okazałaby się niemożliwa lub nieracjonalnie kosztowna ze względu na wystąpienie nieprzewidywalnej przeszkody, niezależnej od ich woli, jak na przykład strajki, epidemia i/ lub pandemia, bojkot, lokaut, pożar, wojna, zamieszki i rewolucje, rekwizycje, embargo, przerwy w dostawie prądu.

11.2 Strona, która zamierzałaby skorzystać z niniejszej klauzuli, musi niezwłocznie, za pośrednictwem certyfikowanej poczty elektronicznej, powiadomić pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu okoliczności siły wyższej.

11.3 Jeżeli wstrzymanie spowodowane siłą wyższą będzie trwało więcej niż osiem tygodni, każda Strona ma prawo rozwiązać Zamówienie, z 10-dniowym wypowiedzeniem, przekazanym do wiadomości w formie pisemnej, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru lub przy pomocy wiadomości przesłanej certyfikowaną pocztą elektroniczną.

11.4 W każdym przypadku przyjmuje się, że Sprzedawca będzie miał prawo do otrzymania zapłaty za Produkty ewentualnie już dostarczone oraz do zwrotu ewentualnych poniesionych już kosztów.

12. Zmiana w stanie majątkowym Nabywcy

12.1 Spółka Fami będzie miała prawo do zawieszenia realizacji obowiązków wynikających z dostawy Produktów, w przypadku gdy stan majątkowy Nabywcy zacząłby stwarzać poważne zagrożenie dla uzyskania wynagrodzenia, chyba że udzielono odpowiedniej gwarancji. Przyjmuje się, że Sprzedawca będzie miał prawo do otrzymania zapłaty za Produkty ewentualnie już dostarczone oraz do zwrotu ewentualnych poniesionych już kosztów.

13. Własność intelektualna

13.1 Prawa własności intelektualnej należą w całości i wyłącznie do Sprzedającego, a przekazywanie ich do wiadomości lub korzystanie z nich w ramach niniejszych Warunków nie daje podstawy do żadnego prawa czy roszczeń należnych Nabywcy. Nabywca zobowiązuje się, że nie dopuści się żadnego czynu niezgodnego z posiadaniem praw własności intelektualnej.

13.2 Nabywca oświadcza, że: a) Sprzedający jest wyłącznym właścicielem Znaków towarowych; b) nie będzie korzystał ani rejestrował znaków podobnych ani łatwych do pomylenia ze Znakami towarowymi; c) będzie korzystał ze Znaków towarowych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Sprzedającego i wyłączenie w celach, o których mowa w niniejszych Warunkach.

14. Właściwość sądu i jurysdykcja

14.1 Wszelkie spory wynikłe lub związane z Ogólnymi warunkami sprzedaży i/ lub z pojedynczą Umową, jak na przykład spory dotyczące ich istnienia, ważności, interpretacji, skuteczności, wykonywania, będą poddawane pod rozstrzygnięcie wyłącznie Sadu w Vicenzy, także jeśli Umowa będzie posiadała znamiona umowy międzynarodowej.

14.2 W odstępstwie od powyższych ustaleń Sprzedający może wnieść spór do sądu właściwego dla siedziby Nabywcy.

14.3 Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i/ lub każdej pojedynczej Umowy w całości podlegają prawu włoskiemu i są interpretowane w oparciu o nie, nawet jeżeli Umowa posiada znamiona umowy międzynarodowej, z wyraźnym wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej z 1980 roku.

15. Polityka prywatności

15.1. Nabywca oświadcza, że otrzymał wszystkie informacje określone na mocy art. 13 Rozporządzenia WE nr 2016/679 (RODO) i udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, o którym w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży oraz że został poinformowany, że w odniesieniu do przekazanych danych można korzystać z praw określonych Rozp. z mocą ustawy nr 196/2003 oraz Rozporządzeniem WE nr 2016/679 (RODO). Sprzedający oświadcza, że administratorem zebranych danych jest Fami S.r.l., z siedzibą prawną w Rosà (VI), Via Stazione Rossano nr 13, NIP i nr id. podatkowej 03498610249

16. Zgodność z Ustawą 231/2001

16.1 Nabywca przyjmuje do wiadomości, że spółka Fami S.r.l. przyjęła i wdraża Model organizacji, zarządzania i kontroli w myśl Rozp. z mocą ustawy 231/01, wraz z powiązanym Kodeksem etycznym i Systemem dyscyplinarnym, których szczegółowa treść jest dostępna na stronie firmowej www.famispa.com. Nabywający przyjmuje zasady wyżej wspomnianego Modelu organizacji, zarządzania i kontroli oraz jego załączników i zobowiązuje się przestrzegać ich treści, zasad i procedur, oraz ogólnie powstrzymuje się od wszelkich zachowań, które mogłyby dać podstawę do przypuszczeń o wykroczeniu, wskazanych w Rozp. z mocą ustawy 231/01 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami oraz ujętych we wspomnianym Modelu organizacji, zarządzania i kontroli. Nabywca zobowiązuje się również do przestrzegania i do egzekwowania przestrzegania wśród swoich ewentualnych współpracowników wszystkich zasad zawartych w wyżej wspomnianej dokumentacji i Protokołach postępowania opracowanych przez naszą organizację w myśl Rozp. z mocą ustawy 231/2001 i załączników do niniejszej umowy. Naruszenie zasad określonych wyżej przytoczonymi dokumentami stanowi poważne niedopełnienie zobowiązań umownych.

17. Postanowienia końcowe

17.1 Jeżeli którakolwiek ze Stron nie podjęłaby działań prawnych lub nie egzekwowałaby prawa wynikającego z niniejszej Umowy, przejaw takiego przyzwolenia nie może być interpretowany jako ostateczne zaniechanie wykonania takiej czynności prawnej lub takiego prawa w przyszłości.

17.2 Sprzedaż produktów przez firmę Fami na rzecz Nabywcy nie stanowi dla niego podstawy do uzyskania wyłączności terytorialnej ani nie daje Nabywcy prawa do występowania w charakterze dystrybutora czy autoryzowanego sprzedawcy spółki Fami.

17.3 Częściowa lub całkowita nieważność pojedynczych postanowień niniejszych Warunków nie skutkuje utratą ważności pozostałych postanowień.

17.4 Niniejsze Warunki zostały zredagowane w języku strony. W razie powstania wątpliwości interpretacyjnych, obowiązuje wersja włoska.