OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI UMOWNEJ OFEROWANEJ PRZEZ FAMI NA PRODUKTY OZNACZONE ZNAKIEM HANDLOWYM STORE VAN

Szanowny Kliencie,
każdy zakup produktów spółki Fami S.r.l. oznaczonych znakiem handlowym Store Van jest opatrzony gwarancją umowną („Gwarancją”), regulowano w oparciu o tryb i terminy podane poniżej.

1. WSTĘP

1.1 W poniższych Warunkach wyszczególnione tu terminy będą miały następujące znaczenie:

a) Sprzedający: Fami S.r.l.
b) Klient: dowolny podmiot (osoba fizyczna, spółka, instytucja, instytucja prawna) dokonujący zakupu Produktów Sprzedającego;
c) Produkt/y: wytworzony towar, zmontowany i/ lub wprowadzany do obrotu przez Sprzedającego wyłącznie ze znakiem handlowym Store Van;

2. PRZEDMIOT GWARANCJI

2.1 Spółka Fami S.r.l. gwarantuje, że jej Produkty są wolne od wad i zgodne ze specyfikacją techniczną zadeklarowaną przez Sprzedającego.

2.2 Uznaje się za dorozumiane, że mówiąc o wymiarach Produktów należy przyjąć margines tolerancji stosowany w handlu, z odniesieniem do rodzaju, ilości i jakości Produktów. W związku z tym Sprzedający nie gwarantuje zgodności Produktów ze szczegółami specyfiki technicznej ani ich możliwości stosowania do konkretnych celów, różnych do tych, które wyszczególniono w specyfikacjach technicznych zadeklarowanych przez Fami S.r.l. oraz ujętych w instrukcji obsługi i konserwacji, ponad to, co wyraźnie ustalono w odniesieniu do takich właściwości w umowie sprzedaży.

2.3 W przypadku zgłoszenia przez Klienta i stwierdzenia wad w Produktach, Klient ma prawo do ich bezpłatnej naprawy, lub – jeżeli naprawa okaże się niemożliwa lub zbyt kosztowna – do bezpłatnej wymiany Produktu, w oparciu o niekwestionowaną decyzję Sprzedającego, z zastrzeżeniem wszelkich dalszych i innych zobowiązań ciążących na Fami S.r.l.

2.4 Gwarancja nie ma wpływa na prawa określone Rozporządzeniem z mocą ustawy 6.9.2005 nr 206 z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami („Kodeks konsumenta”) i dlatego też pozostają one w mocy, tam, gdzie mają zastosowanie.

3. WARUNKI WAŻNOŚCI GWARANCJI

3.1 W celu aktywowania Gwarancji Klient jest zobowiązany poinformować spółkę Fami S.r.l., w granicach czasu wskazanych w kolejnym artykule 4 i 5, o wykryciu wad, sporządzając zgłoszenie (“Zgłoszenie”) o treści wskazanej w kolejnym artykule 5.

3.2 Po sporządzeniu Zgłoszenia Klient musi niezwłocznie przerwać używanie wadliwego Produktu/ wadliwych Produktów.

3.3 Po otrzymaniu Zgłoszenia Sprzedający podejmuje niezbędne kroki w celu stwierdzenia istnienia, charakteru oraz zakresu wad, aby zweryfikować, czy Zgłoszenie zostało przedstawione w wymaganym czasie, w myśl kolejnego artykułu 5. W tym celu Klient będzie zobowiązany do udostępnienia wadliwego Produktu/ wadliwych Produktów, celem przeprowadzenia ich inspekcji, również poprzez przesłanie dokumentacji fotograficznej lub zastosowanie systemów wideokonferencji. Produkt zostanie naprawiony przez Sprzedającego w jego siedzibie, przedstawicielstwie lub u autoryzowanego sprzedawcy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do naprawy Produktu u Klienta. W razie konieczności, Klient będzie zobowiązany przesłać na własny koszt wadliwy Produkt do jednego ze wspomnianych wyżej miejsc, zgodnie ze wskazaniami Sprzedającego, z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu konsumenta. Sprzedający przekaże klientowi nowy Produkt lub naprawiony Produkt, ponosząc koszty wysyłki.

3.4 Naprawa wadliwego Produktu będzie przeprowadzona w czasie odpowiadającym stopniowi uszkodzenia.

4. CZAS WAŻNOŚCI – OKRES OBJĘTY GWARANCJĄ

4.1 Czas ważności Gwarancji na Produkty wynosi 5 lat i upływa od daty dostawy Produktów, o ile nie są to Produkty sprzedawane, komponenty elektroniczne, oprogramowanie i części ulegające zużyciu, na które udziela się gwarancji 12-miesięcznej, która upływa również od daty ich dostawy. Należy uściślić, że jako “data dostawy” rozumiana jest data, z którą Produkty opuszczają magazyny spółki Fami S.r.l., w celu ich dostarczenia do Klienta, o ile w umowie sprzedaży nie określono inaczej.

4.2 Dla Produktów naprawionych lub wymienionych gwarancja rozpoczyna swój bieg na nowo i trwa 12 miesięcy od naprawy lub od wymiany. W związku z tym łącznie czas trwania Gwarancji na Produkty naprawione lub wymienione przez Sprzedającego wynosi maksymalnie 6 lat, lub – dla Produktów sprzedawanych, komponentów elektronicznych, oprogramowania i części ulegających zużyciu – maksymalnie 24 miesiące od początku trwania Gwarancji, o której w poprzednim artykule 4.1.

4.3 Po upływie terminu, o którym w poprzednim artykule 4.1. prawo regresu określone art. 131 Kodeksu konsumenta, o ile ma zastosowanie, należy uznać za wygasłe i niedopuszczalne.

5. CZAS I SPOSÓB SKŁADANIA ZGŁOSZENIA

5.1. W okresie obowiązywania Gwarancji ewentualne reklamacje dotyczące stanu opakowania, ilości, liczby lub cech zewnętrznych Produktów (braków i wad nieukrytych, widocznych z zewnątrz) Klient musi wpisywać na dokumencie dostawy, podpisując DDT, z dopiskiem “zastrzeżenie”. W nieprzekraczalnym terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty otrzymania Produktów Klient musi przesłać do Sprzedającego, w formie wiadomości pocztą elektroniczną na adres assistance@famispa.it, kopię dokumentu dostawy wraz z odpowiednim materiałem zdjęciowym, dostarczając szczegółowych informacji na temat stanu Produktów oraz charakteru stwierdzonych wad.

5.2. Ewentualne reklamacje dotyczące wad niemożliwych do stwierdzenia na drodze szczegółowej kontroli w momencie odbioru (wady ukryte) należy przekazywać do wiadomości Sprzedającego, pod rygorem upływu terminu, w nieprzekraczalnym terminie 7 (siedmiu) dni od wykrycia wady, wiadomością przesłaną certyfikowaną pocztą elektroniczną, na adres pec@pec.famispa.it, szczegółowo podając kod produktu, partię (jeśli została oznaczona), datę dostawy oraz rodzaj wady.

6. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1 Gwarancja nie ma zastosowania dla Produktów, których wady powstały na skutek: a) operacji transportowych; b) nieprzestrzegania środków ostrożności przyjętych w powszechnej praktyce dotyczącej utrzymania; zaniedbania i nieostrożności przy obsłudze; c) nieprzestrzegania zaleceń dostarczonych przez Sprzedającego odnośnie do użytkowania i/ lub przechowywania Produktu; d) nieprzestrzegania zasad instalowania i montażu zabudowy i/ lub innych wskazówek czy instrukcji zamieszczonych w uwagach technicznych załączonych do Produktu, jeżeli instalowanie i montaż zabudowy nie zostały przeprowadzone bezpośrednio przez Sprzedającego, tylko przez Klienta lub inny podmiot; e) ingerencji, ogólnie konserwacji, prac przeprowadzanych przez Klienta lub przez pracowników nieposiadających upoważnienia Sprzedającego; f) nieprawidłowej i/ lub niewłaściwej obsługi Produktu (z uściśleniem, że do takich przypadków zalicza się sytuację, w której dochodzi do nieprawidłowego i/ lub niewłaściwego użytkowania pojazdu z zabudową wykonaną z wykorzystaniem Produktu/ -ów); g) zwiększenia szkód w następstwie użytkowania przez Klienta Produktu, w którym już wcześniej ujawniły się wady; h) używania nieoryginalnych lub niezalecanych przez Sprzedającego części zamiennych, komponentów i akcesoriów (nie można wystąpić o wymianę lub naprawę nieoryginalnych części) oraz szkody powstałe w Produkcie na skutek ich stosowania; i) nieprawidłowości lub wadliwego działania zasilania elektrycznego; l) korozji, nalotów lub uszkodzeń wywołanych przeciągami, skroplinami, agresywną lub kwaśną wodą, interwencjami w celu usunięcia nalotów, przeprowadzanymi nieprawidłowo, osadami mułu lub wapna; m) włamania z kradzieżą, przyczyn wywołanych siłą wyższą (tytułem przykładu: mróz, przegrzanie, pożar, kradzież, zjawiska przyrody, takie jak np. grad, trąby powietrza, pioruny, powodzie, trzęsienia ziemi) oraz aktów wandalizmu, wypadów i innych podobnych zdarzeń.

6.2 Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli cena sprzedaży Produktów nie została w pełni uregulowana, uściślając, że jeżeli przewidziano płatność w kilku ratach, Gwarancja zaczyna obowiązywać od razu i pozostaje obowiązująca do czasu terminowej spłaty wszystkich rat.

6.3 Sprzedający nie jest odpowiedzialny za ewentualne szkody, wyrządzone bezpośrednio lub pośrednio na osobach, mieniu lub zwierzętach w konsekwencji nieprzestrzegania wszystkich zaleceń podanych w instrukcji montażu, obsługi i konserwacji.

6.4 Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie spowodowane wadliwością Produktu, jak na przykład przestoje produkcyjne lub niezrealizowana wysyłka czy odstąpienie Produktu osobom trzecim.

6.5 Niemniej jednak, odpowiedzialność Sprzedającego nie może przekraczać ceny zapłaconej przez Klienta w odniesieniu do każdej pojedynczej umowy sprzedaży, której treść stanowiłaby podstawę do ewentualnego roszczenia o odszkodowanie i/ lub zadośćuczynienie.

6.6 Wyraźnie uznaje się, że Sprzedający nie daje żadnej gwarancji ani nie przyjmuje na siebie żadnej wynikającej z tego odpowiedzialności w odniesieniu do pojazdów stanowiących przedmiot zabudowy przy użyciu Produktu/-ów, a niniejsza Gwarancja zostaje udzielona wyłącznie w odniesieniu do Produktów.

6.7 Produktów należy używać tylko i wyłącznie do wskazanych celów oraz zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, a także z zaleceniami instrukcji montażu, obsługi i konserwacji, dostarczonej Kupującemu; w przypadku gdy Klient miałby używać lub odsprzedać nabyte Produkty i/ lub Produkty Sprzedającego do innych celów, czyni on to na swoje własne i wyłączne ryzyko, ponosząc wszelkie konsekwencje takiego postępowania. W takim przypadku wyłącza się odpowiedzialność umowną i/ lub pozaumowną Sprzedającego z tytułu ewentualnych szkód bezpośrednich i pośrednich poniesionych przez również osoby trzecie, a także w przypadku niewłaściwej konserwacji, nieprawidłowej obsługi, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i innych Klient przejmuje odpowiedzialność ciążącą na Sprzedającym, ponosząc wszelkie koszty i/ lub odpowiedzialność, jakie mogłyby zaistnieć po stronie Sprzedającego.

7. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU I JURYSDYKCJA

7.1 Wszelkie spory wynikłe lub związane z Ogólnymi warunkami gwarancji, jak na przykład spory dotyczące ich istnienia, ważności, interpretacji, skuteczności, wykonywania, będą poddawane pod rozstrzygnięcie wyłącznie Sadu w Vicenzy, także jeśli Umowa będzie posiadała znamiona umowy międzynarodowej, bez uszczerbku dla obowiązkowych zasad Kodeksu konsumenckiego.

7.2 Niniejsze Ogólne warunki gwarancji w całości podlegają prawu włoskiemu i są interpretowane w oparciu o nie, nawet jeżeli Umowa posiada znamiona umowy międzynarodowej, z wyraźnym wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej z 1980 roku.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Niniejsze Warunki gwarancji zostały zredagowane w języku strony. W razie powstania wątpliwości interpretacyjnych, obowiązuje wersja włoska.